kontakt

 

Med kompetens inom såväl gjuteri- som bearbetningsteknik maskinbearbetar och monterar Kockums Maskin AB huvudsakligen gjutgodsprodukter. Miljöpåverkan är normal för denna typ av verksamhet med energiförbrukning och användning av oljeprodukter och oljeemulsioner.

Kockums Maskin AB:s Miljöpolicy
Vår strävan är att medverka till ett långsiktigt och hållbart samhälle och att värna om vår natur och vår omgivning.

Detta ska uppnås genom att:

• Tillämpliga lagkrav samt kundkrav ska alltid efterlevas och ska ses som minimikrav.
• Välja så effektiva tillverkningsprocesser som möjligt.
• Välja miljöanpassade och, där så är möjligt, återvinningsbara material och produkter.
• Finns mer miljövänliga produkter ska dessa i första hand beaktas.
• Arbeta för en minskning av vår användning av t.ex. elektricitet och kemikalier.
• Källsortera avfall och så långt som möjligt reducera mängden avfall.
• I första hand beakta leverantörer med en uttalad miljöpolicy.
• Hålla en dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter och miljötänkande.
• Utgå från vårt närområde när det gäller val av leverantörer för att kunna hålla transportkedjan så kort som möjligt.
• Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget dels genom utbildning, dels genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
• Redovisa och informera om resultatet av vårt miljöarbete till alla anställda samt till övriga intressenter.